(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ITI

Електротехнічні системи електроспоживання

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Великі та малі міста, селища, усі промислові підприємства не можуть функціонувати без електричної енергії, отже, необхідні фахівці, що забезпечують її безпечне та економне виробництво, транспортування та використання.

Фахівці прогнозують, планують, контролюють та аналізують ефективність електровикористання виробничих систем, проводять в життя програми енергозбереження, здійснюють інспекторську перевірку, експертизу і аудит.

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та професійним спрямуванням «Електротехнічні системи електроспоживання»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,2 100
Історія України 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Електротехніка

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Електротехніка

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Електротехніка

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 65 00 13 800 грн.
Заочна 90 00 7 200 грн.
ЕіЕ банер

Навчальним планом підготовки бакалаврів цієї спеціалізації передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка. Це вимагає постійного оновлення навчальних програм і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Маючи більш ніж 30-річний досвід підготовки фахівців, ми прикладаємо багато зусиль для оновлення лабораторної бази, впровадження у навчальний процес комп’ютерної техніки та сучасних засобів навчання.

Підготовка бакалаврів за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання” зосереджена на питаннях, що пов’язані з виробленням, передаванням, розподілом і використанням електричної енергії.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Електротехнічні системи електроспоживання» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем і систем керування ними;
 • організовувати та керувати процесами електропостачання та електроспоживання на промислових підприємствах;
 • самостійно приймати технічні рішення в галузі електротехніки та електроенергетики;
 • визначати контрольні критичні точки процесу постачання та споживання електричної енергії;
 • поєднувати традиційну та альтернативну енергетику для підвищення надійності і ефективності вироблення, передавання і споживання електричної енергії;
 • здійснювати аналіз ризиків виробничого процесу вироблення, постачання і споживання електричної енергії;
 • розробляти інноваційні та удосконалювати існуючі системи електропостачання та електроспоживання і електротехнічне обладнання;
 • оцінювати надійність роботи електроустановок енергосистем та споживачів електроенергії в умовах існування зовнішніх впливів та електромагнітних завад.;
 • самостійно обирати та застосовувати методи визначення показників якості електричної енергії.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах усіх галузей промисловості на посадах: майстер зміни, начальник зміни, енергетик, заступник головного енергетика, заступник головного інженера, начальник цеху, інженер з експлуатації устаткування електроенергетичних об’єктів, менеджер з постачання і збуту електротехнічного обладнання фірми, що займається розробкою і постачанням електроенергетичного обладнання головний інженер проекту, інженер проектувальник, фахівець служби Держенергонагляд, викладач у середніх спеціальних закладах освіти, завідувач навчальної лабораторії тощо.

Випуск фахівців-електриків проводиться в університеті з 1976 р. Вимоги до рівня підготовки в цій галузі знань постійно підвищуються. Це пов'язане з тим, що в енергетиці широко впроваджуються системи керування електротехнічними пристроями, відновлювальні джерела живлення, зростає вартість енергетичних ресурсів і, як наслідок, необхідність їхнього раціонального виробництва, передавання та використання.

Підвищенню якості підготовки студентів сприяє поєднання теоретичних знань з навичками роботи за фахом. Задля цього ми створили свої філії у ВАТ „Київобленерго”, в ПАТ „Київенерго”. Там проводяться лабораторні і практичні заняття із залученням до викладання працівників з виробництва.

Велика увага приділяється викладанню дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння, необхідні випускникам для успішної роботи на різноманітних підприємствах та інжинірингових фірмах з розробки і впровадження сучасного обладнання та систем електропостачання. Особливістю підготовки фахівців за вказаною спеціалізацією є те, що отриманні знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості.

Зверніть увагу!

Випускники як нашого університету так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання, отримавши освітній ступінь бакалавра за професійним спрямуванням «Електротехнічні системи електроспоживання» можуть продовжити навчання за освітніми ступенями магістра за двома спеціалізаціями: «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент».