(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сучасні фінансові відносини між окремими суб'єктами ринку потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Вочевидь повстає потреба плекання якісно нової плеяди фінансистів. Вміння системно мислити і аналізувати сучасні процеси в контексті майбутніх тенденцій визначає ефективність функціонування національної фінансової системи.

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,25 100
Історія України 0,25 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Економічна теорія

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
  • ступінь Магістра
  • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Економічна теорія

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 75 00 14 500 грн.
Заочна 100 00 8 100 грн.
ННІ ЕіУ банер

Важливе значення для забезпечення якісного функціонування фінансової системи має фахова підготовка фінансистів. Якісний рівень професійних знань, культура економічного мислення, формування страхової освіченості та опанування основами фінансової філософії дадуть змогу майбутнім працівникам забезпечити новий етап розвитку суспільства. Саме такий підхід формує в майбутнього фінансиста основи системного мислення та, соціальної відповідальності.

Бакалаврська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

До послуг студентів – спеціалізована електронна бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом до мережі Internet. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях. Випускники кафедри можуть продовжити навчання у магістратурі.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для фінансової, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного банку України, комерційних банках, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, регіональних фінансових управліннях, у науково-дослідних установах тощо.

Зверніть увагу!

Вміння системно мислити і аналізувати сучасні процеси в контексті майбутніх тенденцій визначає ефективність функціонування національної фінансової системи, що дає змогу визначати із наукових позицій місце України в глобалізаційних процесах, її перспективи щодо інтеграції в ті чи ті світові фінансові інституції.