(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Харчові технології та інженерія

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Без якісних та безпечних харчових продуктів і питної води неможливе існування людини. Забезпечити суспільство такими продуктами покликані випускники бакалаврської програми «Харчові технології та інженерія».

Впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після закінчення університету.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та професійним спрямуванням «Харчові технології та інженерія»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Хімя 0,2 100
Іноземна мова 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Харчові технології

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 650 00 15 800 грн.
Заочна 595 00 8 000 грн.
ННІ ХТ банер

Бакалаврська програма підготовки за спеціалізацією «Харчові технології та інженерія» спрямована на випуск універсального бакалавра, який володітиме базовими фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями. При цьому врахована унікальність організації освітнього процесу, притаманна нашому Університету, а саме багаторічний досвід підготовки фахівців для усіх галузей харчової промисловості, чим не може похвалитися жоден заклад відповідного профілю.

Професійне спрямування для поглибленого вивчення певної галузі харчової промисловості студенти обирають після другого року навчання. Новацією даної організації освітнього процесу є те, що для студента створюються усі умови для свідомого вибору спеціалізації і в подальшого магістерської програми. До того ж студент володітиме поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить йому широкі можливості при працевлаштуванні.

Спеціалізація «Харчові технології та інженерія» орієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні керувати технологічними процесами виробництва усіх харчових продуктів.

Підготовка фахівців дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • використовувати професійно-орієнтовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах харчової промисловості;
 • організовувати та керувати технологічними процесами на підприємствах харчової промисловості;
 • самостійно приймати технічні рішення;
 • визначати контрольні критичні точки технологічного процесу;
 • здійснювати аналіз ризиків виробничого процесу;
 • розробляти інноваційні та удосконалювати існуючі технології харчових продуктів;
 • створювати нові продукти, зокрема спеціального призначення;
 • самостійно обирати та застосовувати методи визначення якісних показників сировини та готової продукції;
 • здійснювати контроль якості продовольчої сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

Студенти залучаються до активної участі в органах студентського самоврядування, громадському, культурно-масовому, спортивному житті університету.

Зверніть увагу!

Випускники володіють поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить їм широкі можливості для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та успішного працевлаштування.