(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ITI

Холодильні машини і установки

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

Бакалаври за спеціалізацією «Холодильні машини і установки» отримують комплексну підготовку з питань виробництва і раціонального використання штучного холоду.

Вони готуються до експлуатаційної, організаційної, проектно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах переробної, харчової та інших галузей промисловості, де використовуються холодильні машини та установки, обладнання та системи кондиціонування повітря.

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та професійним спрямуванням «Холодильні машини і установки»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,2 100
Історія України 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Холодотехніка

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Холодотехніка

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Холодотехніка

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 80 00 13 800 грн.
Заочна 60 00 7 200 грн.
ЕіЕ банер

Вимоги до рівня підготовки в цій галузі знань постійно підвищуються. Це пов'язане з тим, що зростає вартість енергетичних ресурсів і, як наслідок, необхідність їхнього використання, адже до 20% усієї виробленої у світі електроенергії витрачається на виробництво штучного холоду. Це вимагає постійного оновлення навчальних програм і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Холодильні машини і установки» передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка, яка передбачає наявність у вступника достатніх знань таких дисциплін: математика, фізика, хімія, інформатика.

Підготовка магістрів за спеціальністю «Холодильні машини і установки» дозволяє випускникам отримати відповідні знання і уміння:

 • вирішувати конкретні професійні і соціально-професійні завдання на відповідній посаді;
 • адаптуватися до умов діяльності підприємства, організації, установи, закладу різних форм власності, готовність до конкретних форм трудової діяльності (інженерної, організаторсько-технічної, проектно-технічної, науково-дослідницької, викладацької);
 • володіти необхідним обсягом знань в галузі виробництва штучного холоду, кондиціонування повітря і енергетики, охорони навколишнього середовища, технології зберігання і переробки харчової сировини, культурній, економічній, правовій, а також в ряді інших галузей знань сумісних по відношенню до основного напряму підготовки фахівців з вищою освітою; засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації;
 • володіти основними навичками індивідуальної і колективної роботи, здібністю до самоосвіти, вивчення передового досвіду у професійній галузі, в тому числі комп’ютерних технологій;
 • системно оцінювати технічний стан розвитку виробництва, обладнання і розподілу штучного холоду;
 • володіти здатністю творчого інженерного мислення, глибоко продумувати рішення, аргументовано відстоювати свою точку зору, володіти навичками організаторської і виховної роботи, бути пропагандистом своєї професії.
 • Здійснювати експлуатацію та наладку холодильного та холодотехнологічного обладнання (здійснювати оперативний аналіз виробничих ситуацій, ліквідовувати недоліки і відхилення у роботі холодильного і технологічного обладнання);
 • проводити технологічні, теплові та гідравлічні випробовування та наукові дослідження за фахом; розраховувати економічну ефективність технологічних та проектних рішень, які впроваджуються;
 • Здійснювати керівництво роботами по ремонту та монтажу обладнання.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах і в установах на таких посадах: майстер виробничої дільниці, майстер виробничої лабораторії, майстер зміни, начальник зміни, завідувач станції охолодження, інженер з експлуатації устаткувань газових об’єктів, менеджер з постачання і збуту машин, обладнання та матеріалів, викладач професійного навчально-виховного закладу, майстер виробничого навчання, механік дільниці (холодильного обладнання, системи кондиціювання та вентиляції), механік рефрижераторних установок, інспектор інспекції енергонагляду (ревізор з холодильного господарства).

Велика увага приділяється викладанню дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи на різноманітних підприємствах та фірмах з розробки і впровадження сучасного обладнання для виробництва штучного холоду та систем кондиціонування повітря.

Особливістю підготовки бакалаврів за вказаною спеціалізацією є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості.

Зверніть увагу!

Бакалаври, підготовлені за спеціалізацією «Холодильні машини і установки», отримують базову підготовку, необхідну для трудової діяльності за кваліфікацією фахівця. а також для подальшого успішного навчання і отримання освітнього ступеня магістра. Випускники як нашого університету так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» вказаної спеціалізації можуть продовжити навчання у нашому університеті і здобути освітній ступінь магістра за спеціалізацією «Холодильні машини і установки».