(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ITI

Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Навчання за спеціалізацією «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» спрямоване на підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, забезпечення виготовлення якісної, безпечної, конкурентоспроможної продукції фармацевтичних та біотехнологічних виробництв.

Підготовку фахівців за спеціалізацією «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» зосереджено на питаннях проектування технологічних ліній, цехів і підприємств, створення нового та модернізації існуючого, контролю за роботою, технічного обслуговування та виконання ремонтних робіт обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв.

Підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та професійним спрямуванням «Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,2 100
Історія України 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 25 00 12 400 грн.
Заочна 25 00 6 400 грн.
ІМПТ банер

Під час навчання студенти набувають навички підбору і компонування обладнання згідно з технологічною схемою, визначення параметрів процесів, за якими здійснюється керування, виконання розрахунків матеріальних та теплових балансів, кінематичних розрахунків обладнання, розрахунків на міцність. Майбутні фахівці здатні організовувати виробництво лікарських препаратів згідно з технологічним регламентом.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» дає можливість випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • знання закономірностей перебігу технологічних процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення;
 • знання принципових та апаратурно-технологічних схем виробництва; класифікації, тенденцій розвитку, будови та принципу роботи основного технологічного обладнання підприємств галузі, основних вимог до технологічного обладнання, пов’язаних з ефективністю його роботи, напрямків інтенсифікації; методик розрахунку основних технологічних, конструктивних та інших параметрів технологічного обладнання;
 • знання сучасних методів проектування обладнання для технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, особливості використання сучасних методів та засобів конструювання;
 • знання основних вимог GMP щодо організації виробництва, приміщень, обладнання, персоналу; порядку проведення і правил сертифікації;
 • знання основ будови та аналізу технічних систем, загальних принципів створення фізичних і математичних моделей, основних понять і особливостей експериментально-статистичного моделювання, принципів і порядку складання плану експерименту, методів створення теоретичних математичних моделей, чисельного розв’язання задач, основ теорії подібності;
 • уміння застосовувати теоретичні та практичні знання при модернізації технологічного обладнання; визначити основний засіб для підвищення ефективності роботи обладнання і знайти раціональний метод його втілення у практику; використовувати наукові розробки та впроваджувати інноваційні рішення в конструкції машин і апаратів, які відповідають заданому технологічному процесу;
 • уміння користуватися системою стандартів із метою сертифікації нової продукції; планувати власну діяльність у вирішенні завдань сертифікації продукції;
 • уміння оцінювати технологічні процеси з точки зору їх впливу на якість готових виробів;
 • уміння формулювати мету діяльності підприємства, декомпозувати логістичні цикли підприємств по ланцюгам: сировина, виробництво, складування, забезпечення збуту;
 • враховувати суперечності між матеріальними та інформаційними потоками при організації виробничого циклу.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей на посадах фахівця з експлуатації та обслуговування обладнання, фахівця зі стандартизації, сертифікації та якості продукції, керівника та майстра виробничих дільниць у промисловості, уповноваженої особи; в науково-дослідних організаціях, в підрозділах із науково-технічної підготовки виробництва на посадах керівників та наукових співробітників; на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних та інженерних посадах.

Зверніть увагу!

Випускники цієї спеціалізації сприятимуть забезпеченню виробництва вітчизняної продукції фармацевтичних та біотехнологічних виробництв належної якості та безпечності, підвищенню організаційно-технічного рівня виробництва та його ефективності.