(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Технологічна експертиза необхідна для визначення можливостей і використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Хімя 0,2 100
Іноземна мова 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Харчові технології

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого Бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • ступінь Бакалавра
 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Харчові технології

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 150 00 13 800 грн.
ННІ ХТ банер

Підготовку фахівців зосереджено на питаннях визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, характеристиці та виборі обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції, підтвердження відповідності продукту вимогам нормативної документації або виявлення помилок у технологічному процесі, що зумовлюють невідповідність продукції, виявлення порушень обліку сировини та матеріалів через впровадження на підприємстві нового технологічного обладнання, використання нових видів сировини, виявлення відхилень параметрів технологічного процесу, що впливають на якість та безпеку продукції, розмір технологічних затрат і втрат, вихід кінцевого продукту, виявлення можливої необлікованої чи фальсифікованої продукції тощо.

Під час навчання студенти набувають навички проведення технологічної експертизи харчових продуктів та їх виробництв, впровадження систем управління якістю та безпечністю на харчових підприємствах. Майбутні фахівці здатні розробляти систему управління якістю та безпечності на підприємствах та проводити аудит таких систем.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів харчових виробництв та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів в харчових технологіях під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних методів та інших способів обробки;
 • здатність організовувати контроль технологічних процесів виробництва харчових продуктів, засобів та методів контролю ефективності проведення технологічних операцій;
 • знати нормативно-правове забезпечення безпеки харчової продукції та науково-організаційні аспекти регламентації шкідливих компонентів у харчових продуктах;
 • уміння розробляти та впроваджувати системи управління безпечністю та якістю харчової продукції впродовж усього технологічного циклу виробництва;
 • вміти оцінювати технологічні процеси з точки зору їх впливу на якість готових виробів;
 • визначати показники якості та компоненти хімічного складу сировини, напівпродуктів і товарної продукції, проводити відповідні розрахунки та статистичну обробку результатів визначення;
 • розробляти, вносити зміни та переглядати нормативні документи; використовувати міжнародні та регіональні стандарти як національні;
 • застосовувати методології управління якістю виробництв, підприємств та установ.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах харчової промисловості на посадах фахівця із стандартизації, сертифікації та якості, лаборанта, техніка-лаборанта, фахівця з технологічної експертизи, інспектора з контролю якості; в науково-дослідних організаціях, що займаються питаннями якості та безпечності харчової продукції на посадах лаборанта, техніка лаборанта, експерта з пробірного контролю, ревізора з виробничо-технічних питань, інспектора з якості товару та торгівлі.

Зверніть увагу!

Випускники цієї спеціальності сприятимуть забезпеченню виробництва вітчизняної харчової продукції поліпшеної якості та безпеки, гармонізації національних норм у сфері харчової безпеки з кращим міжнародним досвідом у харчовій галузі, підвищенню конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку та розширенню експортних ринків України.