(044) 289-54-72 Пон - Птн: 9:00 - 18:00 info@nuft.info
 • Логотип ITI

Теплоенергетика

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Бакалавр з теплоенергетики призначений для роботи на промислових підприємствах галузі, на підприємствах споріднених галузей згідно з галузевими нормативними документами або штатними розписами підприємств, а також на різноманітних підприємствах та інженіриінгових фірмах з розробки і впровадження сучасного енергетичного обладнання та систем теплоенергоспоживання.

Його підготовка дозволяє також виконувати проектні і науково-дослідні роботи, пов'язані з енергозбереженням у виробничих процесах, впровадженням нових та удосконаленням існуючих схем теплоенергопостачання.

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та професійним спрямуванням «Теплоенергетика»
 
Ступень освітиБазова освітаФорма навчанняТермін навчання
Бакалавр  повна загальна середня освіта денна 4 роки
заочна 4,5 роки
молодший бакалавр (спеціаліст) денна 2-3 роки*
заочна 2,5-3,5 роки*

Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності (див. Таблицю 3 Правил прийому), за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної нової спеціальності.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, приймаються на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів Вага предметів
сертифікату ЗНО
Мінімальна
кількість балів
Вага атестату про повну загальну середню освіту
Обов’язкові предмети   0,1
Українська мова та література 0,35 100
Математика 0,3 100
Предмети на вибір (вибирається один)  
Іноземна мова 0,2 100
Історія України 0,2 100

Споріднена спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю, приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Курс, на який здійснюється зарахування на навчання, визначається спорідненістю спеціальності, за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано вступником відповідно до обраної спеціальності. Прийом на спеціальність здійснюється за результатом фахового вступного випробування.

Фаховий іспит Теплотехніка

Інша спеціальність

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування. Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Теплотехніка

Особи, які здобули за іншою спеціальністю:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліста
 • ступінь Магістра
 • та студенти НУХТ, які не менше одного року здобувають ступінь Бакалавра за іншою спеціальністю

приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткового вступного випробування та фахового вступного випробування:

Додатковий вступний іспит  
Фаховий іспит Теплотехніка

Зарахування таких осіб здійснюється на другий або старші курси (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Ступень
освіти
Форма
навчання
Ліцензовані
обсяги
прийому
Обсяг
державного
замовлення
Вартість
навчання
за рік
Бакалавр Денна 80 00 13 800 грн.
Заочна 105 00 7 200 грн.
ЕіЕ банер

Під час навчання бакалаври цієї спеціальності отримують ґрунтовну фундаментальну і загально-інженерну підготовку, яка передбачає наявність у вступника достатніх знань з математики, фізики, хімії, інформатики.

Велика увага приділяється вивченню дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння, необхідні випускникам для успішної роботи.

Вимоги до рівня підготовки фахівців у енергетичній галузі постійно підвищуються. Це пов'язано з тим, що вартість енергетичних ресурсів зростає і, як наслідок, зростає необхідність їх раціонального використання та збереження.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Теплоенергетика» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

 • організація та керування виробничим процесом на підприємствах різних галузей промисловості де використовується теплоенергетичне обладнання;
 • самостійноме прийняття технічних рішень;
 • оперативне і тактичне (з елементами стратегії) управління первинними лінійними підрозділами;
 • вивчення та аналіз енергетичної ефективності виробництва, використання вторинних енергоресурсів (ВЕР) та нетрадиційних джерел енергії, здійснення заходів з енергоощадності і конкурентоздатності підприємства;
 • розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємства (підрозділу); планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • застосування інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств (підрозділів) та закладів;
 • володіння основними навичками індивідуальної і колективної роботи, здібність до самоосвіти, вивчення передового досвіду у професійній галузі, в тому числі комп’ютерних технологій;
 • експлуатація та налагодження теплоенергетичного обладнання.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на підприємствах усіх галузей промисловості на посадах: майстер зміни, начальник зміни, енергетик, заступник головного енергетика, заступник головного інженера, начальник цеху, інженер з експлуатації устаткування теплотехнічних об’єктів, менеджер з постачання і збуту обладнання, викладач у середніх спеціальних закладах освіти, завідувач навчальної лабораторії тощо.

Навчальним планом підготовки бакалаврів за «Теплоенергетика» передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка, яка передбачає наявність у вступника достатніх знань таких дисциплін: математика, фізика, хімія, інформатика.

Великі та малі міста, селища, промислові підприємства не можуть функціонувати без теплової та електричної енергії, отже, є нагальна потреба у фахівцях, що забезпечують її безпечне та економне виробництво, транспортування і використання в усіх галузях народного господарства. Особливістю підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості.

Зверніть увагу!

Бакалаври, підготовлені за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», отримують базову підготовку, необхідну для трудової діяльності за кваліфікацією фахівця, а також для подальшого успішного навчання і отримання освітнього ступеня магістра. Випускники як нашого університету так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітнім ступенем «бакалавр» вказаної спеціалізації можуть продовжити навчання у нашому унііверситеті можуть здобути освітній ступінь магістра за спеціалізаціями: «Теплоенергетика» і «Теплоенергетичний менеджмент»