Н У Х Т

Наукові видання

Журнал «Наукові праці НУХТ»

Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук для спеціальностей – 121, 126, 133, 141, 144, 151, 162, 181 (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019), з економічних наук для спеціальностей 051, 073, 075 (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

Дивитись

 

 • Шевченко Олександр Юхимович

  Шевченко
  Олександр Юхимович

  доктор технічних наук, професор

  Головний редактор

 • images

  Шевченко
  Анастасія Олександрівна

  кандидат технічних наук, доцент

  Відповідальний секретар

 

Адреса редакції:

Національний університет харчових технологій
м. Київ, 01601
вул. Володимирська, 68,
корпус Б, к. 412,

Контактні телефони: міський – (044) 287-92-95, внутрішній – 92-95.

E-mail: npnuht@ukr.net

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися тут

Журнал
«Харчова промисловість»

Журнал «Харчова промисловість» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук для спеціальностей – 133, 162, 181 (Наказ МОН України № 612 від 07.05.2019), 122, 141, 144, 151, 162, 133 (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук, ступеня доктора філософії та ОКР «Магістр».

Тематика: висвітлення результати науково-дослідних робіт з технології харчових продуктів, хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнання, автоматизації та економіки харчових виробництв.

Розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників харчової промисловості.

Журнал є продовженням міжвідомчого тематичного збірника «Харчова промисловість», заснованого в 1965 р.

Виходить два рази на рік.

Рукописи статей, які надходять до редакційної колегії журналу, підлягають перевірці на академічний плагіат у системі «Unicheck».

Журнал «Харчова промисловість» індексується такими наукометричними базами:

 • Google Scholar;
 • Index Copernicus.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті мають бути підготовлені з урахуванням Постанови Президії ВАК України № 7-05/6 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». Друкуються наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання певної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

До публікації приймаються не публіковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найзначніших прикладних досліджень викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. Всі статті піддягають обов'язковому рецензуванню провідними спеціалістами у відповідній галузі харчових технологій, яких призначає науковий редактор журналу.

Рукопис статті надсилається у двох примірниках, українською мовою, включаючи таблиці, рисунки, список літератури.

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату A4 (поля з усіх сторін по 2 см, шрифт Arial або Time New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) та електронної версії (редактор Microsoft Word) на електронному носії. На електронному носій не повинно бути інших версій та інших статей, у тексті статті — порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані.

На першій сторінці наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК (напівжирним шрифтом), нижче ініціали і прізвища авторів (напівжирним шрифтом), наукові ступені авторів, назва установи, де працює автор; далі — назва статті великими напівжирними літерами, під назвою — анотація українською мовою з ключовими словами (5—6 слів/ключових словосполучень) набрана світлим курсивом; фраза «Ключові слова» — напівжирним шрифтом.

У кінці першої сторінки, під короткою рискою, ставиться знак авторського права, ініціали, прізвища авторів, рік.

Матеріали, представлені у статті, мають бути розділені на основні змістові розділи, такі як: постановка проблеми, мета досліджень, матеріали та методи, результати досліджень, висновки. Кожен з наведених розділів статті починається з нового абзацу («Постановка проблеми», «Мета досліджень», «Матеріали і методи», «Результати досліджень», «Висновки» — напівжирним курсивом).

Після тексту статті в алфавітному або порядку згадування в тексті наводиться список літературних джерел (кожне джерело з абзацу). Бібліографічні описи оформляються згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на роботи останніх років.

Прізвища зарубіжних авторів у тексті статті треба наводити в українській транскрипції.

Після списку літератури наводиться анотація та ключові слова (Summary) англійською мовою (розмір анотації не менше 1800 знаків без пробілів, має містити коротку інформацію по кожному із основних змістових розділів); фраза «Key words» — напівжирним шрифтом.

Усі анотації мають містити коротку інформацію щодо об'єкта та методик досліджень з наведенням основних результатів роботи та рекомендаціями щодо сфери їх застосування.

Після тексту анотацій та ключових слів наводиться фраза «Одержана редколегією (дата)» (набраним світлим курсивом). За дату одержання статті вважають дату надходження її до редакції.

Роздрукований варіант статті підписують усі автори.

У разі одержання статті, оформленої з порушенням запропонованих вимог, редакція статтю не реєструє. За необхідності доопрацювання статті відповідно до зауважень рецензента авторам направляється екземпляр рукопису, який разом із рецензією, відповіддю рецензентові, двома екземплярами виправленої статті та електронним носієм з виправленим текстом слід повернути до редакції.

Таблиці виконувати у Microsoft Office Word в форматі DOC. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Якщо таблиця одна, то дається тільки заголовок (без слова «Таблиця»), Слово «Таблиця» і номер — курсивним шрифтом, заголовок — напівжирним. Таблиці мають бути закритими — з боковими, нижньою і горизонтальними лінійками у полі таблиці.

Ілюстрації мають бути виконані ретельно, в програмі CorelDraw або будь-якому іншому графічному редакторі, на білому папері й розміщені в тексті та в окремих файлах (формати CDR, EPS, WMF, EMF, TIF, JPG -  роздільна здатність не менше 300 dpi).

Фотографії друкуються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіткими, контрастними, виконаними на білому фотопапері, розмірами 6x9 см.

Підписи до рисунків набираються на окремій сторінці або безпосередньо під рисунками прямим шрифтом.

Повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях і на рисунках не допускаються.

Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора формул. Нумерація формул — арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки.

Використовувані в статті фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення мають бути загальноприйнятими. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).

До статей додаються: виписка з протоколу засідання кафедри (підрозділу) з рекомендацією роботи до друку; відомості про авторів (прізвище, повне ім'я та по батькові, науковий ступінь, місце роботи, номери контактних телефонів, адреса), кафедральний висновок/експертний висновок (для статей сторонніх організацій), заява з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань.

В умовах карантинних обмежень авторам дозволяється надсилати якісні скани/фото документів з усіма підписами.

 

 • Олександо Гавва

  Олександр Гавва

  д-р техн. наук, професор

  Головний редактор

 • Derenivska 

  Анастасія Деренівська

  канд. техн. наук, доцент

  Відповідальний секретар

 

Склад редакційної колегії журналу «ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ»

 

1. Олександр Гавва д-р техн. наук, Україна (головний редактор)
2. Анастасія Деренівська канд. техн. наук, Україна (відповідальний секретар)
3. Анатолій Ладанюк д-р техн. наук, Україна
4. Андрій Маринін канд. техн. наук, Україна
5. Василь Кишенько канд. техн. наук, Україна
6. Віктор Ємцев д-р екон. наук, Україна
7. Віктор Стабніков д-р техн. наук, Україна
8. Віра Юрчак д-р техн. наук, Україна
9. Віталій Прибильський д-р техн. наук, Україна
10. Галина Поліщук д-р техн. наук, Україна
11. Галина Сімахіна д-р техн. наук, Україна
12. Лариса Арсеньєва д-р техн. наук, Україна
13. Микола Якимчук д-р техн. наук, Україна
14. Наталія Гусятинська д-р техн. наук, Україна
15. Наталія Пушанко канд. техн. наук, Україна
16. Оксана Кочубей-Литвиненко д-р техн. наук, Україна
17. Олександр Кургаєв д-р техн. наук, Україна
18. Олександр Серьогін д-р техн. наук, Україна
19. Олександр Шевченко д-р техн. наук, Україна
20. Олена Білик канд. техн. наук, Україна
21. Світлана Літвинчук канд. техн. наук, Україна
22. Сергій Токарчук канд. техн. наук, Україна
23. Станка Дамянова д-р техн. наук, Болгарія
24. Стефан Стефанов д-р інж наук, Болгарія
25. Тамара Носенко д-р техн. наук, Україна
26. Тетяна Лебеденко д-р техн. наук, Україна
27. Тетяна Пирог д-р біол. наук, Україна
28. Тетяна Сильчук д-р техн. наук, Україна
29. Юлія Камбулова д-р техн. наук, Україна

 

Адреса редакції:

 

Контактні телефони: міський – (044) 287-92-45, внутрішній – 92-45

E-mail: foodpromnuft@gmail.com

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися тут. 

Журнал
«Ukrainian Journal of Food Science»

Журнал «Ukrainian Journal of Food Science» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з економічних наук для спеціальностей 051, 073, 075 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019), з технічних наук для спеціальностей – 141, 144, 162, 181 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019), 133 (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Ukrainian Journal of Food Science публікує оригінальні наукові статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти спільний інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

Тематика публікацій

 • Харчова інженерія
 • Харчова хімія
 • Мікробіологія, біотехнологія
 • Властивості харчових продуктів
 • Якість та безпека харчових продуктів
 • Процеси та обладнання харчових виробництв
 • Економіка та управління підприємствами харчової, переробної, біотехнологічної промисловості
 • Автоматизація процесів
 • Упаковка
 • Здоров'я
 • Нанотехнології

Мова статей - англійська

Періодичність журналу - 2 номери на рік (червень, грудень).

 

WEB-СТОРІНКА ВИДАННЯ І ВИМОГИ ДО СТАТТІ

 

 •  

   

   

  Головний редактор

 • Олексій Губеня

  Олексій Губеня

  канд. техн. наук, доцент

  Відповідальний секретар

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 

1 Алєксандр Іванов д-р. техн. наук, проф., Могильовський державний університет продовольства, Республіка Бєларусь
2 Алєксандр Мамцев д-р. техн. наук, проф., філія Московського державного університету технології та управління в м. Мелеуз, Республіка Башкортостан, Росія
3 Анатолій Сайганов д-р. екон. наук, проф., Інститут системних досліджень в АПК НАН Бєларусі
4 Анжей Ковальскі д-р, проф., Інститут аграрної та харчової економіки – ноціональний дослідний інститут, Польща
5 Антонела Дорохович д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
6 Галина Сімахіна д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
7 Запряна Денкова д-р, проф., Університет харчових технологій, м. Пловдив, Болгарія
8 Іван Малежик д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
9 Лівіу Гачеу д-р, проф., Трансільванський університет Брашова, Румунія
10 Микола Сичевський д-р. екон. наук, проф., Інститут продовольчих ресурсів НААН України
11 Марк Шамцян канд. техн. наук, доц., Санкт-Петербурзький державний технологічний інститут, Росія
12 Олександр Серьогін д-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
13 Наталія Скопенко д-р. екон.наук, Національний університет харчових технологій, Україна
14 Олександр Шевченко д-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
15 Олексій Губеня канд. техн. наук, доц., Національний університет харчових технологій, Україна
16 Олена Грабовська д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
17 Станка Дамянова д-р, Русенський університет, філія в м. Разград, Болгарія
18 Тетяна Пирог д-р. біол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

 

Рецензія рукопису статті

Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Journal of Food Science» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений. Зазвичай час рецензування складає 4-6 тижнів.

Ukrainian Journal of Food Science включено у перелік наукових фахових видань України з технічних наук, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014)

Кожному номеру і статті присвоюється номер DOI (Crossref identifiers of articles)

Індексація журналу наукометричними базами

 • EBSCO (2013)
 • Google Scholar (2013)
 • Index Copernicus (2014)
 • Universal Impact Factor (2014)
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014)
 • CAS Source Index (CASSI) (2016)
Рейтинг журналу в базі «Index copernicus»
2014 2015 2016
51 63 81

 

Адреса редакції:

 

Контактні телефони:

 

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися тут

Журнал
«Ukrainian Food Journal»

Журнал «Ukrainian Food Journal» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «А») з технічних наук для спеціальностей 133, 144, 162, 181 (Наказ МОН України № 358 від 15.03.2019), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Web-сторінка журналу

Інформація на Web-сторінці журналу є пріоритетною над іншими інформаційними ресурсами

Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті та короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

Мова статей - англійська

Періодичність журналу - 4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень).

Кожному номеру і статті присвоюється ідентифікатор DOI

Журнал індексується наукометричними базами:

 • Index Copernicus (2012)
 • EBSCO (2013)
 • Google Scholar (2013)
 • UlrichsWeb (2013)
 • CABI full text (2014)
 • Online Library of University of Southern Denmark (2014)
 • Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (2014)
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (2014)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) (2015)
 • InfoBase Index (2015)
 • Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI)  (2016)
 • FSTA (Food Science and Technology Abstracts) (2018)
 • Emerging Sourses Citaton Index (складова Web of Science) (проіндексовані всі статті з 2015 року)

Рецензія рукопису статті

Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Food Journal» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений.
Зазвичай час рецензування складає 3 місяці.

 

images

 •  

  Головний редактор

Склад редакційної колегії

Архів номерів Ukrainian Food Journal:

(архів постійно оновлюється на web-сторінці журналу http://ufj.ho.ua/indexUA.html)

Рік Випуски
2020 Vol.9, Is.1 Vol.9, Is.2 Vol.9, Is.3 Vol.9, Is.4
2019 Vol.8, Is.1 Vol.8, Is.2 Vol.8, Is.3 Vol.8, Is.4
2018 Vol.7, Is.1 Vol.7, Is.2 Vol.7, Is.3 Vol.7, Is.4
2017 Vol.6, Is.1 Vol.6, Is.2 Vol.6, Is.3 Vol.6, Is.4
2016 Vol.5, Is.1 Vol.5, Is.2 Vol.5, Is.3 Vol.5, Is.4
2015 Vol.4, Is.1 Vol.4, Is.2 Vol.4, Is.3 Vol.4, Is.4
2014 Vol.3, Is.1 Vol.3, Is.2 Vol.3, Is.3 Vol.3, Is.4
2013 Vol.2, Is.1  Vol.2, Is.2 Vol.2, Is.3 Vol.2, Is.4
2012 Vol.1, Is.1 Vol.1, Is.2 Vol.1, Is.3  

Журнал
«УПАКОВКА»

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Шановні колеги!

Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка»запрошує вас до публікації результатів наукових робіт.

Журнал перереєстрований Президією ВАК України (Постанова № 1-05/7 від 10.11.2010 р.) як наукове видання з технічних наук.

У журналі висвітлюються результати науково-дослідних робіт з розробки, виготовлення, впровадження та використання пакувальних матеріалів, упаковки, обладнання, технологій пакування та логістичних операцій, а також з ресурсозберігаючих технологій переробки упаковки.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття має бути підготовлена з урахуванням Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України". Друкуються наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких закладено розв'язання певної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

До публікації приймаються не публіковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найзначніших прикладних досліджень наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів та провідних фахівців пакувальної індустрії.

Статті подаються українською або російською мовою (включаючи анотацію українською, російською та англійською мовами (до 300 знаків), таблиці, рисунки, список літератури) у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 та електронної версії (редактор Microsoft Word) на CD-диску. Матеріали статті також можна направляти електронною поштою на адресу E-mail: upakjour@nbi.com.ua у форматі PC – txt, doc. Обсяг статті — не більше 10 роздрукованих сторінок.

На першій сторінці статті наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК, нижче назва статті, потім ініціали і прізвища авторів, їх науковий ступінь та місце роботи (назва закладу, установи).

На першій сторінці статті наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК, нижче назва статті, потім ініціали і прізвища авторів, їх науковий ступінь та місце роботи (назва закладу, установи).

У кінці тексту статті окремим абзацом наводяться висновки.

Після основного тексту в порядку згадування в тексті дається список літературних джерел. Бібліографічні описи оформляються згідно з ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання.

Прізвища іноземних авторів у тексті статті треба наводити в українській або російській транскрипції.

Стаття закінчується написом "Одержана редколегією (дата)".

Роздрукований варіант статті підписують усі автори.

Таблиці (Microsoft Word) можна давати як у тексті, так і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок і порядковий номер.

Ілюстрації мають бути виконані ретельно у програмі Adobe Illustrator CS2 або Adobe Photoshop CS2, розміщені у тексті та обов'язково записані в окремих файлах (формати TIF, JPEG, AI, EPS розміром не менш як 300 dpi); допускається подавати рисунки розмірами 10 х 17 см, виконані акуратно чорною тушшю або чорною кульковою ручкою на білому папері, придатні для подальшого сканування.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіткими, контрастними, виконаними на білому фотопапері, розмірами 6 x 9 см.

Формули вставляються прямо у текст за допомогою тільки редактора формул Microsoft Equation 3.0 object. Нумерація формул — арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки.

Використовувані в статті фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення мають бути загальноприйнятими. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).

На окремих аркушах до статті додаються: анотація (п'ять-шість рядків) українською, російською та англійською мовами кожна з ключовими словами; витяг з протоколу засідання кафедри, технічної ради (підрозділу) з рекомендацією наукової праці до друку; відомості про авторів (прізвище, повне ім'я та по батькові, науковий ступінь, місце роботи, номери контактних телефонів, адреса); дві рецензії провідних науковців у відповідній галузі знань.

 

Публікація статей здійснюється відповідно до плану видання журналу та результатів рецензування.

Рукописи не повертаються, за винятком, коли авторам потрібно допрацювати статтю.