Н У Х Т

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

герб ННІТІ

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук. Колектив інституту постійно знаходиться на вістрі науково-технічного прогресу, що забезпечує якісну практичну та теоретичну підготовку сучасних фахівців.

Інститут готує фахівців в галузі знань механічної та енергетичної інженерії. Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Так, наші випускники вміють створювати передовi технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi комплекси, експлуатувати та дослiджувати їх на базi компʼютерних систем проектування, обробки iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управлiння, здiйснювати мiжнародну патентно-лiцензiйну дiяльнiсть, сертифiкацiю продукцiї та систем якості, приймати найефективнiшi економiчно обгрунтованi технiчнi рiшення методами математичного моделювання та компʼютерного синтезу.

Наші випускники працюють експертами з питань ефективного використання енергоресурсів та різноманітного технологічного обладнання, надають консалтингові та інжінірінгові послуги, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, спеціалістами з технічного аудиту, керiвниками підприємств, провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв на пiдприємствах та в органiзацiях харчової, біотехнологічної промисловості, пакувальної індустрії, електроенергетики паливно-енергетичного комплексу, будiвництва та експлуатацiї мiських пiдземних споруд тощо.

На кафедрах Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого створені наукові школи, які працюють над розв'язанням актуальних інженерно-технічних проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім і на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії.

Науково-навчальний інженерно-технічний інститут ім.акад. І.С. Гулого опирається на досвід передових європейських вищих навчальних закладів, забезпечує академічну мобільність студентів та створює умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Під час проходження виробничої і переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками механічної та енергетичної галузей.

Сьогодення – час для повного розкриття кожної особистості відповідно до її покликання, обдарованості, здібностей. Тому випускники Науково-навчального інженерно-технічного інститут ім. акад. І. С. Гулого – різнобічно підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як із базових дисциплін інженерно-технічної науки, так і спеціалізованих дисциплін.

Контактна інформація

01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
(денна форма навчання)
корп. «А», ауд. 303, тел. (044) 289-63-18
тел. (044) 287-97-50; тел. (044) 287-97-70
корп. «А», ауд. 330, тел. (044) 287-91-23
(заочна форма навчання)
корп. «А», ауд.441, тел. (044) 287-96-65
корп. «Б», ауд.411, тел. (044) 287-92-22
e-mail: nniti@nuft.edu.ua

сайт інституту

Остання зміна: 01 липня 2019

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад.І.С. Гулого проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Навчальний процес організований за галузями знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Енергетична інженерія» та 18 «Виробництво та технології» за наступними освітніми програмами:

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Електротехніка та інформаційні технології 

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

 

Інжиніринг харчових виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

 

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

 

Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

 

Електротехнічні системи електроспоживання

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

 

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

 

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

 

Науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Теплоенергетика

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Науковий ступінь «ДОКТОР НАУК»

Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
на 2022 - 2023 навчальний рік

спеціальність 131 «Прикладна механіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Блок 1: «Машини і технології пакування»
Пакувальні матеріали Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обладнання для виготовлення упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Основи розрахунку і конструювання обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології та обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Монтаж і технічний сервіс обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пакувальне обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Блок 2: «Інжиніринг рециклінгу»
Пакувальні матеріали Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Процеси переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Основи розрахунку і конструювання обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології та обладнання пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Монтаж і технічний сервіс обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
2 курс 3 семестр
Обробка харчових продуктів у процесах пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Екологічна безпека використаної упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Теорія технічних систем Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
2 курс 4 семестр
Конструювання і дизайн упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Властивості використаних пакувальних матеріалів Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Ергономіка Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ВК 2 Вибіркова дисципліна 2 з каталогу
Функціонально-модульне проектування обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Адаптроніка технічних систем Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Блок 1. «Машини і технології пакування»
Розрахунок і конструювання пакувального обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Автоматизовані потокові лінії Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Блок 2. «Інженіринг рециклінгу»
Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Сертифікація та управління якістю виробництва Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Блок 3. «Мехатроніка та робототехніка пакувального обладнання»
Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Автоматизовані потокові лінії Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
2М курс 3 семестр
Дисципліни блоку інновацій прикладної механіки
Ресурсо- та енергоощадні технології Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Сучасні технології у прикладній механіці Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

 освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Блок 1: «Інжиніринг харчових виробництв»
Загальна технологія харчових виробництв Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Гідромеханічні процеси Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Машини та технології пакування Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Тепло-масообмін Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Електронні системи Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Технологічне обладнання харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Блок 2: «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра біотехнології і мікробіології
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Механічні процеси і обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Машини і технології пакування продукції фармацевтичних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Тепло-масообмін Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Електронні системи Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Технологічне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3 курс 5 семестр
Генерація компонентів в CAD Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Проектування виробів з пластика та пресс-форм в CAD Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Підготовка моделей для аддитивного виробництва та 3D друк Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
3 курс 6 семестр
Метрологія і технічні вимірювання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технічна діагностика, ремонт та відновлення деталей Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Надійність та довговічність Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
 
освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»
скорочена форма навчання
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
ВП 1 Дисципліни природничо-наукової підготовки
ВБ 3 Дисципліни природничо-наукової підготовки
Генерація компонентів в CAD Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Проектування виробів з пластика та пресс-форм в CAD Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Підготовка моделей для аддитивного виробництва та 3D друк Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
ВП 2 Дисципліна загальної фахової підготовки
ВБ 4 Дисципліна загальної фахової підготовки
Надійність та довговічність Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Технічна діагностика, ремонт та відновлення деталей Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Метрологія і технічні вимірювання Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВП 3 Дисципліни професійного і практичного спрямування
Блок 1.: «Інжиніринг харчових виробництв»
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Машини та технології пакування в т.ч. курсова робота Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Монтаж і технічний сервіс Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Технологiчне обладнання харчових виробництв  в т.ч. курсовий проект Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Блок 2.: «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Машини і технології пакування продукції фармацевтичних виробництв в т.ч. курсова робота Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Розрахунок і конструювання технологічного обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Монтаж і технічний сервіс Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Технологічне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв в т.ч. курсовий проект Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

 освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ВП 2 Дисципліни з каталогу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
ВК 2 Вибіркова дисципліна 2 з каталогу
Моделювання технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Технологічні процеси та технічні системи індустрії 4.0 в харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВП 3 Дисципліни із каталогу освітньої програми
ВК 3 Вибіркова дисципліна 4 з переліку
Ефективність технологічного обладнання харчових виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Енергозаощадження в технологічному обладнанні харчових виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Основи Lean-виробництва Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 4 Вибіркова дисципліна 5 з переліку
Виробнича логістика харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Системи управління інтегрованими матеріальними потоками Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Складське господарство харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

 

освітньо-професійна програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ВП 2 Дисципліни  з каталогу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
ВК 2 Вибіркова дисципліна 2 з каталогу
Моделювання технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Технологічні процеси та технічні системи індустрії 4.0 в харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВП 3 Дисципліни із каталогу освітньої програми
ВК 3 Вибіркова дисципліна 4 з переліку
Ефективність технологічного обладнання фармацевтичної галузі Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Виробнича логістика фармацевтичної галузі Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 4 Вибіркова дисципліна 5 з переліку
Технології та обладнання підготовки води Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Асептика біотехнологічних виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
2М курс 3 семестр
ВК 5
Валідація процесів та обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Управління якістю на підприємствах фармацевтичної галузі Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 6
Системи підготовки повітря Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Кондиціювання повітря та вентиляція Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

 

освітньо-професійна програма «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ВП 2 Дисципліни  з каталогу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
ВК 2 Вибіркова дисципліна 2 з каталогу
Моделювання технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Технологічні процеси та технічні системи індустрії 4.0 в харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВП 3 Дисципліни із каталогу освітньої програми
ВК 4 Вибіркова дисципліна 2 з переліку 3
3-D графіка та анімація Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Комп'ютерні технології в дизайні Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-професійна програма «Машини та апарати харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
ВК 2-ЦИКЛ 2
Теоретичні основи енергетичних перетворень Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Аеродинаміка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Динаміка механічних систем Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
ВК 3-ЦИКЛ 3
Газогідромеханіка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Інтенсифікація тепломасообміну в технологічному обладнанні Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Теорія вібродинамічних процесів у обладнанні галузі Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
ВК 4-ЦИКЛ 4
Реологія технологічних мас у виробництві харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Прикладні аспекти обчислювальної механіки Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Електротехніка та інформаційні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Блок 1: «Системи електрозабезпечення споживачів та інформаційні технології»
Автоматизоване проектування систем електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електроніка та технічні засоби автоматизації Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Автоматизація виробничих процесів та електротехнічних об'єктів Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Основи електроосвітлення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Комп'ютерна математика Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Підвищення ефективності систем електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Програмні засоби SCADA/HMI в електротехніці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Проектування програмного забезпечення та інформаційних систем електротехнічних комплексів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Термодинаміка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи моделювання електроенергетичних об’єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Блок 2: «Ефективне енерговикористання та інформаційні технології»
САПР систем енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Силова електроніка в системах електропостачання Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Системи керування об'єктами енерговикористання Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Енергоефективне електроосвітлення та системи керування ним Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи обчислювальної математики Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Енергомоніторинг (контроль та управління) систем енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Людинно-машинні інтерфейси в системах керування енерговикористанням підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Інформація та комунікації в системах енерговикористання підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи та засоби розробки інформаційних систем об'єктів енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Монтаж та експлуатація систем електропостачання промислових підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Теплоенергетичні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичне моделювання об'єктів енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс 6 семестр
ВК6
Електротехнологічні установки Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електричне обладнання промислових механізмів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Приймачі електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

 освітньо-професійна програма «Електротехнічні системи електроспоживання»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ВП 2 Дисципліни з каталогу галузі знань 14 Електрична інженерія
ВК 2 Вибіркова дисципліна 2 з переліку
Механіка рідин (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергоощадні технології Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Конкурентні технології відновлюваної енергетики для систем енергозабезпечення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергозбереження Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВП 3 Дисципліни із каталогу освітньої програми
ВК 4 Вибіркова дисципліна 4 з переліку 4
Електромагнітна сумісність електротехнічних комплексів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Якість електричної енергії в системах електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
ВК 2-ЦИКЛ 2
Високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Електротехнічні комплекси з накопичувачами енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Мережі електропостачання з розподіленою генерацією Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВК 3-ЦИКЛ 3
Моделювання електротехнічних об'єктів з інтелектуальними системами керування Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Імітаційне моделювання електротехнічних комплексів з відновлювальними джерелами енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи моделювання систем розподілу електроенергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВК 4-ЦИКЛ 4
Ідентифікація, прогнозування та оптимізація в енергетиці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Активні ізольовані системи електрозабезпечення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Моніторинг, керування та захист електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
ВК10
Основи промислового будівництва Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3 курс 5 семестр
ВІМ-проектування інженерних мереж Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Моделювання енергетичних об'єктів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичні задачі енергетики Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс 6 семестр
Альтернативна енергетика Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Вторинні енергетичні ресурси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
 
освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
скорочена форма навчання
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
ВП 1 Дисципліни природничо-наукової підготовки
ВБ 3 Дисципліни природничо-наукової підготовки
ВІМ-проектування інженерних мереж Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Моделювання енергетичних об'єктів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичні задачі енергетики Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВП 2 Дисципліна загальної фахової підготовки
ВБ 4 Дисципліна загальної фахової підготовки
Альтернативна енергетика Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Вторинні енергетичні ресурси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВП 3 Дисципліни професійного і практичного спрямування
Блок 1.
Енергетичні ресурси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Прикладна термодинаміка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Тепло масообмін 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Електричні системи 2 Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Кондиціонування повітря в т.ч. курсовий проект Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кріогенна техніка та технологія Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Джерела та системи тепло енергопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Блок 2.
Нагнітачі та теплові двигуни Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Механіка рідин (модуль 2) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Тепломасообмін (модуль 2) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи промислового будівництва Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теплові насоси в т.ч. курсовий проект Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Автоматизація холодильних машин і установок Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Основи енергоаудиту та енергоменеджменту Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ВП 2 Дисципліни з каталогу галузі знань 14 Електрична інженерія
ВК 2 Вибіркова дисципліна 2 з переліку
Механіка рідин (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергоощадні технології Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Конкурентні технології відновлюваної енергетики для систем енергозабезпечення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергозбереження Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВП 3 Дисципліни із каталогу освітньої програми
ВК 3 Вибіркова дисципліна 3 з переліку
Холодильна технологія (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і установках Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 5 Вибіркова дисципліна 5 з переліку
Холодильні машини (проектування компресорів) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
2М курс 3 семестр
ВК 4
Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і установках Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

спеціальність 144 «Теплоенергетика»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
ВК10
Основи теплотехнології харчових виробництв Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи промислового будівництва Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи теплофікації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3 курс 5 семестр
ВК5
ВІМ-проектування інженерних мереж Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Моделювання енергетичних об'єктів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичні задачі енергетики Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс 6 семестр
ВК6
Високотемпературні процеси і установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теоретичні основи холлодилної техніки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теплофікація Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ВП 2 Дисципліни з каталогу галузі знань 14 Електрична інженерія
ВК 2 Вибіркова дисципліна 2 з переліку
Механіка рідин (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергоощадні технології Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Конкурентні технології відновлюваної енергетики для систем енергозабезпечення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергозбереження Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВП 3 Дисципліни із каталогу освітньої програми
ВК 3 Вибіркова дисципліна 3 з переліку
Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і установках Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 5 Вибіркова дисципліна 5 з переліку
Методи аналізу ефективності енерготехнологічних систем Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

 

освітньо-науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
ВК 2-ЦИКЛ 2
Наукові засади накопичення та зберігання енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Наукові засади використання біомаси в енергетиці Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Комбіновані системи з поновлювальними джерелами енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 3-ЦИКЛ 3
Обчислювальна теплофізика Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичне моделювання теплових процесів в енергетиці та промисловості Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Аналітичні та чисельні методи досліджень Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 4-ЦИКЛ 4
Екологічні аспекти енерговиробництва Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергозбереження Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Нетрадитаційні методи отримання енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
ВК 3
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Комп'ютерні редакційно-видавничі системи Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Організація баз даних та знань Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 4
Товарознавство харчових продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
Загальна технологія харчових виробництв Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
ВК 11
Законодавство про упаковку Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Патентознавство та авторське право Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3 курс 5 семестр
ВК 6
Метрологія і технічні вимірювання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Методи і засоби контролю поліграфічної продукції Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Оптичні вимірювання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2М курс 3 семестр
ВК 3
Логістика поліграфічних та пакувальних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Розповсюдження та логістика Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 6
Промоушен упаковки Кафедра маркетингу
Рекламні медіастратегії в дизайні упаковки Кафедра маркетингу

 

КАТАЛОГИ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
за попередні роки
Перейти
ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого Дивитись

Електронний розклад занять перейти